Wget با قابلیت resume

Wget با قابلیت resume

چگونه حتی پس از قطع ارتباط نیز wget را حفظ کنیم؟ با بررسی سوییچ مخصوص این کار با ما همراه باشید.


همانظور که می دانید برای دانلود فایلها در لینوکس از دستور قدرتمند wget استفاده می کنیم اما اگر wget را بدون هیچ switch ای وارد کنیم در صورت قطع شدن ارتباط لینک دانلود ناقص می ماند و باید از ابتدا شروع کنیم.

با استفاده از switch زیر به راحتی میتوانید قابلیت resume را به wget بدهید و در صورتی که لینک فایل به هر دلیلی قطع شد از ادامه آن با تکرار همین دستور استفاده کنید :

به جای مسیر لینک دانلود خود را قرار دهید‌:

  wget -r -c --no-parent