مشاهده Log سرویس های مهم در سرور دایرکت ادمین

مشاهده Log سرویس های مهم در سرور دایرکت ادمین

لاگ ها وقایع سیستمی را ثبت می کنند و در واقع زبان سیستم عامل با مدیر سرور است.

در این مطلب با نحوه مشاهده Log سرویسهای مهم در دایرکت ادمین آشنا می شوید.


مدیر سرور همواره لازم است لاگ های سیستم را بررسی کند.
در ادامه مسیر لاگ سرویس های مهم سرور لینوکس و دایرکت ادمین را بررسی می کنیم.

DirectAdmin:
/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache:
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd:
/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

vm-pop3d:
/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind):
/var/log/messages

exim:
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog
(on FreeBSD, they have "exim_" in front of the filenames)

mysqld:
RedHat:
/var/lib/mysql/server.hostname.com.err
FreeBSD:
/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond:
/var/log/cron

 

برای مشاهده 100 خط آخر یک فایل لاگ دستور زیر را اجرا می کنیم :

 tail -n 100 /var/log/messages

همچنین برای نمایش زنده و مشاهده تغییرات آنی فایل لاگ دستور زیر را اجرا می کنیم :

 tail -f /var/log/messages

مطالبی که تمایل دارید برای آموزش قرار داده شود را در قسمت نظرات آموزش ها بفرمایید.