انتقال پایگاه داده MySQL

انتقال پایگاه داده MySQL

انتقال یا مایگریشن پایگاه دادها MySQL / MariaDB بین سرورها معمولا فقط چند مرحله طول می کشد، اما انتقال داده می تواند بسته به حجم داده هایی که می خواهید انتقال دهید، زمان ببرد. در این مقاله با نحوه انتقال داده ها همراه شما هستیم.
 


در ابتدا،  اطمینان حاصل کنید که همان نسخه MySQL را در هر دو سرور با همان توزیع نصب کرده اید.
  اطمینان حاصل کنید که فضای آزاد به اندازه حجم دیتابیس در هر دو سرور وجود داشته باشد.
 

اکسپورت یک دیتابیس mysql

ابتدا به سرور قدیمی خود لاگین کنید و تمام پایگاه داده های MySQL خود را به یک فایل با استفاده از دستور mysqldump خروجی بگیرید..

 
 mysqldump -u [user] -p –all-databases > all_databases.sql

پس از تکمیل، شما آماده انتقال پایگاه های داده هستید.

برای خروجی گرفتن از یک دیتابیس خاص میتوانید به صورت زیر عمل نمایید :

 mysqldump -u root -p --opt [database name] > database_name.sql


انتقال فایل دامپ پایگاه داده MySQL به سرور جدید

حالا با استفاده از دستور scp فایل sql دیتابیس را به سرور جدید انتقال می دهیم.

 scp all_databases.sql user@example.com:~/     
 

پس از اتصال، پایگاه داده به سرور جدید منتقل خواهد شد.


ایمپورت دیتابیس در پایگاه داده MySQL   سرور جدید

هنگامی که دیتابیس به سرور جدید منتقل شده است، می توانید از دستور زیر برای ایمپورت تمام پایگاه های داده خود به MySQL استفاده کنید.

 mysql -u [user] -p –all-databases < all_databases.sql 

پس از اتمام ایمپورت، می توانید پایگاه داده ها را در هر دو سرور با استفاده از دستور زیر در پوسته mysql پیدا کنید.

  mysql -u user -p
 show databases;