شماره حساب ها

شماره حساب

بانک

0224743516005


بانک ملی ایران

5562428146

بانک ملت

9401-800-884448-1


 بانک سامان

6037-9975-1709-0339 شماره کارت ۱۶ رقمی شتاب 

IR870170000000224743516005

شماره حساب بانکی ایران(شبا) بانک ملی

تمامی حساب ها به نام " سید علی صالح ایمن " مدیر عامل شرکت نگاه روشن پارس (سهامی خاص) می باشد.
لطفا بعد از واریز هر مبلغی شماره فیش و یا ارجاع آن را در قسمت " ثبت فیش بانکی " در حساب کاربری حتما وارد نمایید تا بعد از تایید مالی در حساب شما منظور گردد.

www.